deklaratsioonide esitamine

Maksuamet tahab ettevõtjalt kolme liiki deklaratsioone:

 • TSD ehk ametliku nimega „Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon“ koos lisadega;
 • KMD ehk käibemaksudeklaratsioon, koos lisadega;
 • Spetsiaalsed INF-deklaratsioonid.

Kõik deklaratsioonid tuleb esitada internetis, e-maksuameti kaudu.

E-maksuametiga liitumise juhend on siin. Samas saab anda ka raamatupidajale volitused deklaratsioonide esitamiseks.

TSD deklaratsioon koos lisadega

Käibemaksukohustuslane esitab TSD igal kuul, ka siis, kui maksustatavaid väljamakseid ei ole. Mitte-käibemaksukohustuslane esitab TSD ainult siis, kui tal on midagi deklareerida. TSD ja lisad tuleb esitada maksustatavate kulude tegemise järgmise kuu 10. kuupäeval.

TSD esitamisel arvestatakse kassapõhiste kuludega, kulu deklareeritakse sel kuul, kui tehakse väljamakse. Nt veebruari eest maksti töötasu märtsis – deklaratsioon esitatakse ja maksud makstakse 10. aprilliks.

Kõik TSD ja lisade vormid koos detailsete juhendid on pdf kujul olemas siin, TSD esitamise ja lisa 1 koostamise kohta on olemas ka video.

TSD põhivorm: sinna tulevad andmed lisadest, ise ei sisesta sinna midagi.

TSD Lisad

TSD lisa 1 – tööjõukulude deklareerimine.

Sisestada tuleb

 • Inimese isikukood (nime võtab automaatselt andmebaasist);
 • Brutotasu;
 • Õige väljamakse liik.

Levinumad liigid: 10 palgatulu; 17 töövõtu- või käsundusleping; 21 juhatuse liikme tasu;

 • Kasutatud tulumaksuvaba miinimum;
 • Osalise tööaja määr (töölepingu alusel töötajal).

Väljamakse liigi järgi arvestab programm ise õiged maksud välja. Tasub muidugi ise ka ikka eelnevalt mõne kalkulaatori (kalkulaator.ee, palk.crew.ee) abiga üle kontrollida, milline summa peaks kokku tulema.

Kui üks kord TSD juba tehtud ja pidevalt makstakse sama tasu, siis saab Lisa 1 eelmised andmed aluseks võtta ja siis on TSD esitamine väga lihtne.

Selleks tuleb minna kõigepealt e-maksuametisse, valida: deklaratsioonid-TSD-TSD eelistused – ja seal kõigile kolmele kohale linnukesed lisada. Ja seejärel lisa 1 täitmisel valida “võta aluseks varasem lisa 1”.

Ülejäänud lisad muutusid vähem.

Lisad 2 ja 3 – mitteresidendid

Need on mitteresidentide kohta, neid läheb harvem vaja. Lisa 2 – mitteresidentidele makstud tasude deklareerimine ja lisa 3 – mitteresidendist juriidilise isiku püsivast tegevuskohast väljaviidud kasum.

Lisa 4 – erisoodustused

Seal tuleb deklareerida erisoodustused. Maksud arvutab programm ise, endal tuleb vaid õiged summad õigetesse lahtritesse panna.

Lisa 5 – kingitused, annetused ja vastuvõtukulud

Ülemine pool deklaratsioonist on mõeldud nimekirja kantud MTÜ-dele jms tehtud annetuste tarbeks, alumine pool esinduskulude deklareerimiseks. Päris all on üks rida ka MTÜ-de tarbeks (nimekirja kantud MTÜ-de poolt tehtud annetused, teatud juhtudel, TuMS §49 lg6).

Lisa 6 – ettevõtluse ja põhikirjalise tegevusega mitteseotud kulud ja muud väljamaksed

Siia lähevad näiteks maksuametile makstud intressid ja need kulud, mille osas dokument on puudulik või kadunud.

Lisa 7 – omakapitali sisse- ja väljamaksed, makstud dividendid

Omakapitali väljamaksete ja dividendide maksete korral tuleb täita ka INF1, kus näidatakse, kellele täpselt makseid tehti. Need andmed lähevad hiljem otse üksikisiku tuludeklaratsioonile.

Käibedeklaratsioon koos lisadega

Käibedeklaratsiooni peab igakuiselt esitama käibemaksukohustuslane.

Käibedeklaratsioonis tuleb ära näidata oma maksustatav käive ja käibemaks, mis on õigus tagasi küsida. Käibedeklaratsiooni aluseks on tekkepõhine arvestus, mitte kassapõhine. Müügilt maksad käibemaksu ära, kui müük on sooritatud, ka siis, kui ostja sulle raha maksnud veel ei ole. Käibedeklaratsiooni täitmine on juba keerulisem ettevõtmine, seda paari lõiguga ära ei selgita. Lahtrite selgitus on muidu olemas KMD vormi teisel leheküljel

Piiratud käibemaksukohustuslane esitab käibedeklaratsiooni ainult siis, kui tal on midagi deklareerida.

Käibedeklaratsiooni INF lisad esitab käibemaksukohustuslane, kui ta on ühele juriidilisele isikule ühe kalendrikuu jooksul müünud või temalt ostnud üle 1000 euro ulatuses kokku.

INF lisade käsitsi täitmine on päris tüütu, aga vähegi normaalsed raamatupidamisprogrammid suudavad vastava faili genereerida. INF-ide täitmise kohta on täpsem selgitus olemas siin.

Lisaks on olemas VD ehk ühendusesisese käibe aruanne, kus tuleb deklareerida EL riikidesse müüdud kaubad ja teenused, klientide lõikes. VD-d saab parandada ainult parandusdeklaratsiooniga, VDP.

Käibedeklaratsioon ja kõik lisad tuleb esitada järgneva kuu 20. kuupäevaks.

INF deklaratsioonid

INF tähendab seda, et need deklaratsioonid on ainult lisainfo jaoks, maksukohustust need endaga kaasa ei too.

Tavalisi ettevõtjaid puudutavad peamiselt ehk dividendide deklaratsioon INF 1 ja isikliku sõiduauto kompensatsiooni maksmise deklaratsioon INF 14.

Igaks juhuks toon siiski loetelu ära

INF 1 – Dividendide ja muude kasumieraldiste saajate deklaratsioon

Täidetakse koos TSD lisa 7-ga, selle kuu kohta, kui dividende (või omakapitali väljamakseid) tehti ja samaks tähtajaks, 10.kuupäevaks

INF 2-6 ja 16

See on füüsiliste isikute tuludeklaratsiooni eeltäitmiseks vajalik info, esitama peavad need ettevõtted, kes vastavaid tulusid said ning tähtajaks on 1.veebruar.

 • INF 2 Füüsiliste isikute poolt tasutud eluasemelaenu intresside deklaratsioon
 • INF 3 Füüsiliste isikute poolt tasutud koolituskulude deklaratsioon
 • INF 4 Saadud kingituste ja annetuste deklaratsioon
 • INF 5 Täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel saadud kindlustusmaksete deklaratsioon
 • INF 6 Vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud summade deklaratsioon
 • INF 16 Residendist füüsilistele isikutele makstud intressi ja kindlustushüvitise deklaratsioon

INF 9

Kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise deklaratsioon – selle esitab nimekirja kantud MTÜ, näidates, milliseid annetusi on saanud ja mida nendega tegi. Tähtajaks on 1.juuli, eelmise kalendriaasta kohta. INF 9 tuleb täita kassapõhiselt, täpsem juhend on olemas vormi teisel leheküljel.

INF 12

Mitteresidendile makstud intressi deklaratsioon. Täidetakse teatud juhtudel, kui on mitteresidentidele intresse makstud. Tähtajaks 10. aprill, esitatakse eelmise kalendriaasta kohta.

INF 14

Isikliku sõiduauto hüvitise deklaratsioon. Täidetakse juhul, kui ettevõte on maksnud isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist. Näidatakse täpselt ära, kellele ja kui palju maksti ning millise auto eest. Tähtajaks praegu 10.aprill, esitatakse eelmise kalendriaasta kohta. Alates 2016.aastast INF14 vorm muutub ja esitamise tähtajaks on 1. veebruar.

INF 15

Mitteresidendi kinnisasja, piiratud asjaõiguse või registrisse kantud vallasasjaga tehtud tehingute deklaratsioon. Seda esitab ainult kinnistusamet.

Lisaks on veel mõningaid vähemlevinumaid deklaratsioone nagu näiteks ESD – FIE abikaasa sotsiaalmaksu deklaratsioon, aktsiisideklaratsioonid, hasartmängudeklaratsioonid, metsateatised, Tallinna reklaamimaksu deklaratsioonid jne.

| muudetud 2.04 2021 |