siirdehinnad

Siirdehind on seotud isikute vahelise tehingu hind, ehk see hind, mida üks isik küsib teiselt isikult mingi toote või teenuse eest. Siirdehindade reeglite eesmärgiks on vähendada maksude planeerimise võimalusi, seda enamjaolt suuremates ettevõtetes.

Põhimõte on lihtne – „seotud isikud“ peavad omavahelistes tehingutes kasutama sama hinnakujunduse põhimõtet kui tavapärastes, mitteseotud isikutega tehtud tehingutes. Hinna erinevus turuhinnast loetakse kasumi jaotamiseks ja maksustatakse tulumaksuga, analoogselt dividendidega (tulumaksuseadus §50 lg 4).

Siirdehinnad ettevõtluses

Siirdehindade ümber on ehitatud suur teooria koos väga kalliste konsultatsiooniteenustega, aga väikeettevõte peaks teadma järgmist:

 • Kes on seotud isikud tulumaksuseaduse mõistes?
 • Kuidas määrata turuhinda?
 • Kes ja kuidas peab dokumenteerima?

Kes on seotud isikud tulumaksuseaduse mõistes?

Definitsioon on toodud tulumaksuseaduse §8-s ja paraku on loetelu lahtine, mis jätab maksuametnikule hindamisruumi.

Isikud loetakse omavahel seotuteks kui:

 • neil on ühine majanduslik huvi (nt pereliikmed või sama kontserni ettevõtted) või
 • ühel isikul on teise üle valitsev mõju (nt omanik ja tema ettevõte).

Igal juhul loetakse omavahel seotuteks (veidi lihtsustatud loetelu):

 • isik ja tema abikaasa (sh elukaaslane), nende lapsed; mõlema abikaasa vanemad, õed ja vennad;
 • ühte kontserni kuuluvad äriühingud (emaettevõtja koos oma tütarettevõtjatega);
 • omanik ja ettevõte, kui omanik omab ettevõttest vähemalt 10% (üksi või koos endaga seotud isikutega);
 • ettevõtted, kellel kõigil on vähemalt 50% ulatutuses sama omanik (üksi või koos temaga seotud isikutega);
 • ühe ettevõtte omanikud, kellele igale kuulub vähemalt 25% ettevõttest;
 • ettevõtted, kelle juhatuse liikmed on samad isikud;
 • tööandja ja töötaja koos oma pereliikmetega (abikaasa, elukaaslane, lapsed, vanemad);
 • ettevõte ja tema juhatuse liige koos oma pereliikmetega (abikaasa, lapsed, vanemad).

Kui juhatuse liige/omanik tahab tehinguid enda ja oma ettevõtte või oma erinevate ettevõtete vahel (kõige levinumad variandid), siis peab hoolega jälgima, et tehing oleks tehtud tavapärase hinnaga ehk turuhinnaga.

Kuidas määrata turuhinda?

Lubatud meetodid on kirjeldatud ühes määruses ning neid on viis.

 • Võrreldava hinna meetod – kui osutatakse sama teenust (või müüakse kaupa) nii omadele kui võõrastele. Näide: advokaadibüroo ja raamatupidamisbüroo kuuluvad samale omanikule. Raamatupidamisbüroo peab advokaadibüroole osutama raamatupidamisteenust sama hinnaga nagu teistele klientidele – ja vastupidi. Kõige lihtsam ja levinum meetod;
 • Kulupõhine meetod – hinna määramiseks arvestatakse välja tehinguga seotud kulud ja neile lisatakse tavapäraselt kasutatav kasumimäär. Teine levinum meetod. Normaalseks kasumimääraks loetakse ca 5-10%;
 • Edasimüügi hinna meetod – kui ostetakse seotud osapoolelt kaupa ja müüakse kolmandale edasi, siis lisatud kasumimäär peab olema sarnane tavapärasega;
 • Jagatud kasumi meetod – keerulisemate tehingute tarbeks;
 • Tehingupõhine tootluse meetod – keerulisemate tehingute tarbeks.

Kes ja kuidas peab dokumenteerima?

Suurettevõtted peavad koostama põhjaliku dokumentatsiooni – milliseid tehinguid seotud isikutega tehakse, kuidas seda hinda arvestatakse jne. Nõuded on toodud ülalviidatud määruses. Väikestel piisab sellest, kui fikseerid kasutatud põhimõtte.

Kui palju siirdehindade teema mind üldse puudutab?

Üleliia ei maksa väikefirmal end siirdehindade teemaga vaevata, see on siiski rohkem mõeldud suurte kontsernide tarbeks, mis aktiivselt maksuplaneerimisega tegelevad.

Niipalju võiks siiski arvestada, et kui enda ja oma firma või mitme oma firma vahel tehinguid teha, siis peaks kasutama normaalset hinda, nii nagu toimetaks võõra osapoolega, mitte päris absurdset.

Kui ikka sarnaste kasutatud arvutite keskmine hind kuulutusteportaali andmetel on 100 eurot, siis ei saa sa seda oma firmale 10 000 euroga müüa. Kas lõplik müügihind on 70, 100 või 200 eurot, pole siirdehindade teemas ilmselt enam nii kriitiline.

| muudetud 3.05 2021 |