Ettevõtte põhilisteks finantsaruanneteks on bilanss, omakapitali aruanne, kasumiaruanne ja rahavoogude aruanne.

Vaatame siin kahte esimest, järgmised eraldi postitustes.

Bilanss

Bilanss annab ülevaate ettevõtte varadest ja kohustustest. Bilanss näitab ka seda, kuidas omanikud on ettevõtte varasid finantseerinud, millises ulatuses laenuga ja kreeditoride rahaga (maksmata arved, riigimaksud ja töötajate palgad) ja millises ulatuses oma rahaga. Bilanss koostatakse konkreetse kuupäeva seisuga, näitab hetkeseisu.

Aastaaruande jaoks koostatakse bilanss tavaliselt 31. detsembri seisuga. Aastaaruande perioodiks võib määrata tegelikult suvalise 12 kuulise perioodi, fikseeritakse põhikirjas.

Pangad nõuavad oma suurematelt võlgnikelt kvartali lõpu seisuga bilanssi ja omanikud võiks huvi tunda ka kuulõpu bilansi vastu.

Bilanss peab alati olema tasakaalus, varad kokku = kohustused + omakapital.

Varad on ettevõtte investeeringud, mis teenivad ettevõttele tulu ja muud äritegevusest tulenevad nõuded ja tehtud ettemaksed.
Varade pool bilansis jaguneb kaheks: käibevara ja põhivara.

Käibevara hulka loetakse raha, nõuded ostjatele, muud lühiajalised nõuded ja ettemaksud (nt maksude ettemaks, ettemakstud rent), varud (nt laos olevad kaubad). Lühiajaliseks loetakse selliseid nõudeid, mille tähtaeg on lähema aasta jooksul.

Põhivara peamisteks alaliikideks on materiaalne põhivara, immateriaalne põhivara, pikaajalised nõuded (nt antud laenud) ja ettemaksed.
Põhivaras näidatakse selliseid varasid, mida kasutatakse üle ühe aasta.

Materiaalne põhivara on konkreetne asi – hoone, maa, arvuti, auto, tööpink.
Immateriaalne põhivaral ei ole füüsilist vormi, näiteks arvutiprogramm või firmaväärtus.

Kuna raamatupidamisarvestuse põhimõtted on mitusada aastat vanad, siis tänapäeval bilansi järgi ettevõtte reaalset väärtust hinnata on keeruline.  Teenuseettevõtte bilanss võib olla väga väikesemahuline, sest tema peamine väärtus – töötajad, kliendid ja oskusteave – bilansis ei kajastu.

Kohustused on äritegevuse finantseerimiseks võetud laenud (näiteks osteti seadmeid) ja muud äritegevusest tulenevad võlad, mille tasumiseks on antud aega – maksmata arved hankijatele, maksud, palgad.

Lühiajaliste kohustustena näidatakse selliseid kohustusi, mille tasumise tähtaeg on lähema aasta jooksul, sealhulgas näiteks ka pangalaenu graafikujärgsed maksed. Hankijatele maksmata arved, riigimaksud, väljamaksmata töötasud, puhkusekohustus töötajatele jne.

Pikaajaliste kohustustena vastavalt need kohustused, mille tähtaeg on hilisem.

Omakapital näitab, millises ulatuses on omanikud ettevõttesse raha sisse pannud ja kui palju on ettevõte kasumit teeninud.

Omakapitali aruanne

Omakapitali aruanne näitab, mis toimus omanike rahaga. Kas lisati raha juurde või võeti dividendidena välja, samuti kas ettevõte teenis sel perioodil kasumit või kahjumit.

Omakapitali aruandes tuleb ära näidata kõik muutused, mis on toimunud bilansi omakapitali osas. Osakapitali suurendamine, dividendide maksmine, kasumi teenimine, eelmise perioodi kasumi suunamine reservi jne.

PS. Vaata ka teisi postitusi samast seeriast

Ettevõtja ABC. Ellujäämise kursus alustavale ettevõtjale
Telli TASUTA 5-osaline kursus