Seadusemuudatused-2023-Pilveburoo

1. Maksu-uuendused

Maksuvaba tulu määr tõusis ja lisandus erand

Maksuvaba tulu määr on 2023.a. sõltuvalt sissetulekust 0-7848 eurot aastas ehk 0-654 eurot kuus.
Alates 01.01.2023 hakkas kehtima vanaduspensioniikka jõudnud inimestele eraldi maksuvaba tulu määr, mille suurus on 704 eurot kuus. Arvestus on kalendriaastate kaupa, maksuvaba tulu rakendub juba aasta algusest inimesele, kes alanud kalendriaasta jooksul jõuab vanaduspensioniikka.
Erandina ei sõltu see summa inimese sissetuleku suurusest. Automaatselt rakendatakse pensionile, aga kui pension on väiksem kui keskmine pension, siis on pensionäril võimalus üle jäävat maksuvaba tulu kasutada ka palgatulu või muude tulude osas.

Alampalk suurenes

Alates 01.01.2023 suurenes alampalk täistööajaga töötamise korral 725 eurole kuus (2022: 654 eurot). Minimaalne tunnitasu tõusis vastavalt 4.30 euroni (2022: 3.86 eurot tunnis).

Minimaalne sotsiaalmaksukohustus kasvas

Ravikindlustuse tagab minimaalse sotsiaalmaksukohustuse tasumine. Sotsiaalmaksu kuumäär on 2023.a. 654 eurot (ehk eelmise aasta alampalk) ning minimaalne sotsiaalmaksukohustus vastavalt 215.82 eurot (2022.a. olid vastavad numbrid 584 eurot ja 192.72 eurot).

Kui maksad omale juhatuse liikme tasu ja kogumispensioni lepingut ei ole, siis 654 eurolt ei lähegi ühtegi senti makse maha.

NB! Ära unusta, et juba jaanuaris pead endale suurema makse tegema, et ravikindlustus ei katkeks.

Vajadusel kasuta kalkulaatorit http://palk.crew.ee/

Haiguspäevade soodsam hüvitamissüsteem pikenes

Seoses COVID-19 pandeemiaga kehtestas riik alates 01.01.2021 töötajale soodsama haigushüvitise süsteemi, mille kohaselt esimene haiguspäev on töötaja omavastutus, tööandja tasub haigushüvitist teise kuni viienda päeva eest ning haigekassa alates kuuendast haigestumise päevast. Muudatus pidi kehtima kuni 31.12.2022, aga selle kehtivust pikendati veel poole aasta võrra.

Alates 01.07.2023 kehtib taas varasem kord– esimesed kolm haiguspäeva on tasuta, tööandja tasub haigushüvitist neljandast kaheksanda päevani ja haigekassa alates üheksandast päevast.

Ukraina abistamiseks tehtud annetuste tähtaeg pikenes ja lisandus üks MTÜ

Pikendati võimalust annetada Ukrainale tulumaksuvabalt, ilma piirmäärata ja ilma deklareerimata kuni 31.12.2023.

Soodustus kehtib, kui annetatakse järgmistele juriidilistele isikutele:

1. MTÜ Eesti Pagulasabi,
2. MTÜ Mondo,
3. Ukraina Kultuurikeskus,
4. Riigikaitse Edendamise Sihtasutus,
5. Eesti Punane Rist,
6. Päästeliit,
7. Rotary Klubi Tallinn Vanalinn,
8. MTÜ Slava Ukraini (uus, alates 01.01.23)

2. Tööõiguse uuendused

Tööõiguses oli 2022.a. palju uuendusi, olulisematena tooks välja töötamise koha ja aja vabama valiku legaliseerimised ja uued kohustused tööandjale, lisaks ka platvormide informeerimiskohustus.

Vajadusel uuri nende kohta lähemalt siit e-raamatust: https://pilvekool.ee/pood/tasuliigid/

Kaugtöö korraldust täpsustati

Alates 01.02.2023 on varasema paari aastaga tekkinud kaugtöö korraldamise praktika nüüd kenasti seaduses ka kirjas. Varem olid tööandjale kaugtööga seonduvad teoreetilised riskid päris suured.

Kaugtöö tegemiseks tuleb sõlmida tööandja ja töötaja vahel kaugtöö kokkulepe.

Tööandja ei pea tegema individuaalset riskide hindamist iga kaugtöö koha osas.

Kui tööandja on oma teavituskohustused täitnud, siis ei vastuta ta selle eest, kas töötaja täidab kodus talle antud töötervishoiu juhiseid.

Tööandja ei ole kohustatud kaugtööd võimaldama, töötajale kodus teist töökohta sisustama ega sellega seonduvaid kulusid katma. Kõike seda võib teha ja kenasti maksuvabalt ka kui pooled saavad kokkuleppele, aga töötajal selliste tingimuste nõudmise õigust ei ole.

Iseseisva otsustuspädevusega töötaja

Alates 24.12.2022 on tööõiguses tagasi iseseisva otsustuspädevusega töötaja regulatsioon. Jällegi viidi seadusesse sisse viimase paari aastaga tekkinud kaugtöö korraldamise praktika, lisaks töötamise koha valiku vabadusele nüüd ka töötamise aja valiku vabadus.

Töötaja ja tööandja võivad kokku leppida, et töötaja osas ei kohaldata tööajaga seotud piiranguid, kui töötaja on täiel määral vaba oma tööaega korraldama. Tööaja algust ja lõppu ei pea määrama, vaheaegu ei pea planeerima, ei pea arvestama igapäevase ja iganädalase puhkeaja norme, võib öösel töötada kui niimoodi ise otsustab.

Uued kohustused tööandjale alates 01.08.2022:

1) täiendati nende andmete hulka, millest tööandja peab töötajat tööle asumisel kirjalikult teavitama (töötasust kinnipeetavad maksud, tööandja pakutavad koolitused, erinevad puhkused, töölepingu lõpetamise kord, ületundide hüvitamise kord, katseaja reeglid),
2) katseaeg pikeneb haiguse või puhkuse kasutamise ulatuses,
3) töötaja saab õiguse küsida endale sobivat töötamise vormi, tööandja ei pea seda aktsepteerima, aga peab oma otsust põhjendama,
4) lapsepuhkuselt naasnud töötajal on õigus samale palgatõusule kui kaastöötajatel.

Platvormide informeerimiskohustus

Aastast 2023 peavad platvormihaldurid (nt AirBnB, Bolt jms) hakkama teavet koguma nii füüsilistest kui juriidilistest isikutest müüjate kohta. Kogutud andmed esitab platvormihaldur oma riigi maksuametile (nt Bolt Eesti maksuametile) ja Eesti maksuamet saadab info teistele maksuametitele (nt Läti kodanikust taksojuhi andmed Läti maksuametile). Kui müüja (nt taksojuht) keeldub platvormihaldurile vajalikke andmeid jagamast, on platvormihalduril õigus tema konto sulgeda ja tasu mitte üle kanda.

3. Äriõiguse muudatused

Olulised muudatused rakenduvad alates 01.02.2023.

Omakapitali reeglid muutuvad lihtsamaks, aga majandusaasta aruande esitamise kontroll muutub rangemaks. Uuri nende muudatuste kohta lähemalt siit e-raamatust: https://pilvekool.ee/pood/omakapital/

Omakapitali reeglid leevenevad

Tulevad ühesendise osakapitaliga osaühingud. Kaob minimaalselt nõutud 2500 osakapitali suurus, ettevõtte saab asutada kasvõi ühesendise osakapitaliga. Päris nulliga siiski ei saa, üks osa peab olemas olema ja ühe osa miinimumväärtus on üks sent.

Omakapitali minimaalne suurus

Omakapitali minimaalne suurus peab ikka olema vähemalt pool osakapitalist, aga senine 2500 miinimum kaob ära. Kui osakapital on 1000 eurot, siis piisab kui omakapital on vähemalt 500 eurot.

Osakapitali sissemakse kasumi arvelt

Senistes sissemakseta asutatud osaühingutel tekib võimalus tasaarvestada sissemaksmata osakapital osaniku dividendinõudega osaühingu vastu.

Asutamisel peab otsustatud osakapitali kohe sisse maksma

Muudatusega kaob võimalus tasuda sissemaksed pärast osaühingu äriregistrisse kandmist, kuna miinimumkapitali nõuet enam ei ole.

Sissemakse tõendamine muutub lihtsamaks

Osakapitali suurendamisel uute sissemaksetega tuleb esitada äriregistrile krediidiasutuse või makseasutuse teatis osakapitali sissemaksemise kohta üksnes juhul, kui sissemakse väärtus on üle 50 000 euro. Muidu piisab osaniku kinnitusest.

Majandusaasta aruande esitamise kontroll muutub rangemaks

Trahvimine

Kui ettevõte ei ole esitanud õigeaegselt oma majandusaasta aruannet, võib registripidaja määrata talle ilma hoiatamata trahvi, kuni 3200 eurot ja teha seda korduvalt kuni majandusaasta aruande esitamiseni.

Kiirem ettevõtte kustutamine

Ettevõtte võib registrist kustutada, kui ettevõte ei ole esitanud registripidaja määratud tähtaja jooksul majandusaasta aruannet ja seaduses ettenähtud esitamistähtpäevast on möödunud vähemalt kolm kuud.

Esitamise formaalne kord lihtsustub

Aastaaruannet saab esitada juhatus teatud juhtudel ka ilma osanike kinnituseta ja osanik ilma juhatuseta.

| muudetud 13.01 2023 |