Rahavoogude aruanne kui ettevõtte elulugu

Rahavoogude aruanne annab lugejale infot, kuskohast ettevõtte raha sai ja kuhu raha läks. Rahavoogude aruanne on pankurite lemmik, sealt aruandest loeb kõige paremini välja, kuidas ettevõte oma rahadega majandada suudab ja seega kui hästi suudab ta oma kohustusi panga ees täita. Samuti tahetakse näha ka hästi koostatud kasumiaruannet.

Samuti näeb siit aruandest kõige paremini, kui kvaliteetne on ettevõtte raamatupidamine. Üllatavalt paljud raamatupidajad ei oska korralikku rahavoogude aruannet koostada, kuigi see ei ole ju eriti keeruline.

Rahavoogude aruanne kolme osana

Rahavoogude aruandes on rahavood rühmitatud vastavalt nende eesmärgile.

Rahavood äritegevusest

Kui palju ettevõtte äritegevus raha sisse tõi?
Ettevõte võib muidu teenida ju kasumit, aga kui ostjad oma arveid ära ei maksa, siis raha ikkagi ei jagu. Või teistpidi – ettevõtte kasum on nullis, aga kuna väga suur on esialgsete investeeringute amortisatsiooni kulu osa, siis raha jääb ülegi.

Rahavood investeerimistegevusest

Mida rahaga veel tehti?
Siin kajastatakse põhivara ostud-müügid, teiste ettevõtete osaluste ostud-müügid, antud laenud ja nende tagasisaamised.

Rahavood finantseerimistegevusest

Kust veel raha saadi?
Siin näidatakse saadud laenud (pangast või mujalt) ja nende tagasimaksed, aktsionäride täiendavalt ettevõttesse investeeritud summad, nende tagasimaksed, samuti makstud dividendid.

Intressitulude ja –kulude osas on lubatud kaks alternatiivi. Mõlemaid võib näidata nii äritegevuse rahavoogude hulgas (levinum variant) kui ka sisuliselt õigem lähenemine, näidata intressitulusid investeerimistegevuse rahavoogudes ja intressikulusid finantseerimistegevuse rahavoogudes.

Äritegevuse rahavood koostatakse tavaliselt kaudsel meetodil, bilansi muutuste kaudu – võttes arvesse olulised mitterahalised liikumised (näiteks nõuete mahakandmised, tasaarveldused jms).

Investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavood on kindlasti otsesed, ainult seotud otsese raha liikumisega. Kui põhivara eest on raha maksmata või intressid laekumata, siis neid investeerimistegevuse rahavoogudes ei näidata.

Näide

Rahavood äritegevusest

Ärikasum 3 000 –ärikasum kasumiaruandest

Korrigeerimised:
Põhivara kulum 400 (liidame kasumile kulumi tagasi, kuna see on ainult arvestuslik kulu, millega raha liikumist ei kaasne)
Lisame juurde käibekapitali muutused:
Äritegevusega seotud nõuete muutus -2 000 (bilansist nõuete muutus; kui nõuded kasvasid, siis järelikult raha ei laekunud ja rahavoogudes – märgiga, ja vastupidi)
Äritegevusega seotud kohustuste muutus 300 (bilansist kohustuste muutus, kui kohustused vähenesid, siis järelikult maksis ettevõte neid vähemaks, raha läks välja, rahavoogudes – märgiga; ja vastupidi).
Rahavood äritegevusest kokku 1700

Rahavood investeerimistegevusest

Ostetud materiaalne põhivara -700
Kokku rahavood investeerimistegevusest – 700

Rahavood finantseerimistegevusest

Pangalaenu tagasimaksed -3000
Saadud laen omanikult 1200
Rahavood finantseerimistegevusest kokku -1800

Rahavood kokku -800

Raha perioodi alguses 1000
Raha muutus -800
Raha perioodi lõpus 200

Sellest rahavoogude aruandest võib teha sellise järelduse – kuigi ettevõte teenis kasumit, jäid ostjate arved laekumata ja seetõttu ei suutnud ettevõte iseseisvalt laenu tagasi maksta, omanik pidi ettevõttesse raha juurde panema.

| muudetud 4.04 2021 |