Kasumiaruande koostamine

Kasumiaruanne näitab, milliseid tulusid on ettevõte teeninud ja milliseid kulusid selleks kandnud. Ja kas tulemuseks oli kasum või kahjum, kas tulud olid suuremad kui kulud või vastupidi. Kasumiaruanne koostatakse teatud perioodi kohta, tavaliselt on selleks perioodiks aasta, kvartal või kuu.

Kasumiaruande formaat

Kasumiaruannet on kaks võimalikku formaati, sõltuvalt kuidas kulusid liigitatakse.

  1. skeem 1, kus kulud on jaotatud liikide järgi – lihtsam, teenustega tegelevad väikesed firmad kasutavad reeglina seda varianti,
  2. skeem 2, kus kulud on jaotatud erinevate osakondade/tegevuste/funktsioonide järgi – põhjalikum, paremad analüüsivõimalused, kasutusel suuremates ettevõtetes.

Hästi lihtsustatult ja mitte-tootmistegevusega tegeleva väike-ettevõtte jaoks näited.

Kulud on jaotatud liikide järgi (skeem 1 näide)

Müügitulu 10 000 (müügist, põhitegevusest teenitud tulu)
Muud äritulud 500 (muud kõrvaltulud, nt saadud viivised või põhivara müügitulu)
Tulud kokku 10 500
Kaubad, toore, materjal ja teenused -3 000 (otseselt põhitegevuseks vajalikud kulud)
Muud tegevuskulud – 2 000 (üldkulud, nt kontoritarbed)
Tööjõukulud (palk, puhkusetasud, kõik palgamaksud) -2 000
Põhivara kulum (materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon ehk kulum) -400
Muud ärikulud (muud kulud, nt makstud viivised või põhivara mahakandmisest saadud kahjum) -100
Kulud kokku -7 500
Ärikasum 3 000
Finantstulud 200 (investeerimistulud, saadud intressid)
Finantskulud -400 (nt pangalaenu intressid)
Tulumaks 800 (ainult dividendide tulumaks)
Puhaskasum 2 000

Kulud on jaotatud erinevate osakondade, tegevuste või funktsioonide järgi (skeem 2 näide)

Samad numbrid, teises järjekorras
Müügitulu 10 000
Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu -4200 (eelmisest skeemist -3000, lisaks otseselt teenust osutava töötaja palk -1000 ja tema arvuti kulum -200)
Brutokasum 5 800
Turustuskulud -1000 (see osa üldkuludest, mis on seotud müügitegevusega, nt ostetud reklaami kulu)
Üldhalduskulud -2200 (-1000, see osa üldkuludest mis on seotud üldhaldusega, nt kontoritarbed, raamatupidamisteenuse kulu, juristiteenuse kulu, lisaks juhataja palk -1000 ja tema arvuti kulum -200)
Muud äritulud 500
Muud ärikulud -100
Ärikasum 3 000
Finantstulud 200
Finantskulud -400
Tulumaks 800
Puhaskasum 2 000

Kui esimesel skeemil olid kulud jaotatud: otsesed kulud, kaudsed kulud, tööjõukulud ja kulum, siis teisel skeemil on jaotatud kaudsed kulud kaheks – turustusega seotud ja üldhaldus/administratiivsed kulud ning tööjõukulud ja kulum nende kolme „osakonna” vahel ära jagatud, vastavalt kuhu vastav töötaja või põhivara oma funktsioonilt kuulub. Seetõttu on see ka põhjalikum võrreldes kasumiaruandega, kus kulud on jaotatud liikide järgi. Näed paremini, mis osakond või tegevus rohkem sisse toob.

| muudetud 4.04 2021 |