Põhivara ja selle amortisatsioon

Mis on põhivara ning mis sinna alla kuulub? Mis on selle amortisatsioon?

Põhivara

Selle all mõeldakse ettevõtte majandustegevuses, rentimiseks või administratiiveesmärgil kasutatavaid varasid, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, ja soetusmaksumusega üle ettevõttes määratud piiri.

Põhivara liigitub kolmeks

  1. finantsinvesteeringud – aktsiad, osalused, antud pikaajalised laenud, (loe investeeringute raamatupidamisest);
  2. materiaalne – asja kujul olemasolev vara (nt arvuti või hoone);
  3. immateriaalne – „virtuaalne“ vara (nt arvutiprogramm või firmaväärtus).

Põhivara ja kulu piiri määramine

See on ettevõtte valik ja sellega seonduvad reeglid määratakse ettevõtte raamatupidamise sise-eeskirjades. Piir võib olla ka erinev erinevate põhivaraliikide jaoks.

Näiteks 500 eurot maksnud printer võib väikeettevõtte jaoks olla liiga suure väärtusega, mida amortiseeritakse kolme aasta jooksul ja sama väärtusega printer võib suurettevõtte jaoks olla täiesti ebaoluline kulutus, mis kajastatakse vastava kuu kuludes.

Ettevõte võib ka otsustada näiteks selliselt, et tavapäraselt põhivara piiriks on 1000 eurot, aga lauaarvuti ei kuulu igal juhul sinna alla, sõltumata hinnast.

Kui ettevõte on tegevuse algul kahjumis, siis võiks piiri seada algul madalamale, sellega lükkab osad kulud edasi järgmistesse aastatesse.

Immateriaalne põhivara

Kui finantsinvesteeringute ja materiaalse põhivara sisu on vast arusaadav, siis immateriaalne põhivara on veidi keerulisem teema.

Selle võiks jaotada samuti kolmeks:

  1. ostetud tarkvara;
  2. teise ettevõtte ostmise ja oma ettevõttega liitumise käigus tekkinud immateriaalne põhivara – näiteks firmaväärtus, litsentsid, brändid, lepingud. Väga keeruline teema, aga oluline eeskätt suurtele kontsernidele;
  3. ettevõtte enda poolt loodud immateriaalne põhivara – arendusväljaminekud, tarkvaratooted jms.

Amortisatsioon

Materiaalset ja immateriaalset põhivara amortiseeritakse.

Amortiseerimine tähendab lihtsustatult öeldes soetamisel tehtud väljamineku jagamist raamatupidamises mitme aasta peale.

Amortisatsiooni näide

Ettevõte ostis jaanuaris 2018. a arvuti hinnaga 900 eurot.

Põhivarana kajastamine

Ettevõte võib otsustada, et arvuti kajastatakse põhivarana, mille kasulikuks elueaks on 3 aastat. Sellisel juhul on 1/3 arvutist ehk 300 eurot 2018. aaasta kulu, 1/3 2019. aaasta kulu ja 1/3 2020. aasta kulu. Kuna arvutit kasutatakse töötegemiseks kolm aastat, siis jaotatakse arvuti kulu ka kolme aasta peale laiali.

Kuluna kajastamine

Kuigi arvutit kasutatakse kolm aastat, ei ole see summa ettevõtte jaoks piisavalt oluline ning kantakse kohe kuluks. Sellisel juhul on kogu 900 eurot 2018. aasta kulu.

Põhivara oleneb su ettevõtte suurusest. Väiksema ettevõtte jaoks on tavaline sülearvuti tema põhivaraks kuid samas suurem ettevõte kannab selle kuludesse. Põhivara hinna piiri saab igaüks määrata raamatupidamise sise-eeskirjades. Selle järgi saab vaadata ka, kas oleks mõistlikum ost mingi aja peale ära jaotada või kohe kuludesse kanda.

| muudetud 2.04 2021 |