Majandusaasta aruande ehk aastaaruande koostamine

Väikese lihtsa ettevõtte raamatupidamine ja ka majandusaasta aruanne, (ehk aastaaruanne) ei ole mingi tuumafüüsika, väikese pusimisega peaks enamus ettevõtjaid aastaaruande esitamisega ise hakkama saama. Omaette küsimus muidugi kui palju aega sellele kulub ja kas selle ajaga midagi targemat teha ei oleks.

Samas ma pooldan üldiselt ka seda varianti, et esialgu proovid kõike ise teha ja võimaluste piires hakkad vaikselt oma “mütse” laiali jagama. Hoiad algul kulusid kokku ja õpid ka palju ning oskad hiljem teenusepakkujalt pädevamaid küsimusi küsida ja eesmärke püstitada. Majandusaasta aruande koostamine MTÜ aastaaruande koostamine on suures ulatuses sarnane, kuid nende raamatupidamise eripärade kohta saad sa lugeda lähemalt siit.

Osta endale abiks ka kogumik Aastaaruande koostamine

Majandusaasta aruande koostamine

Ettevõtja on kohustatud lõppenud majandusaasta kohta koostama majandusaasta aruande, mis koosneb:

 • raamatupidamise aastaaruandest ja
 • tegevusaruandest (v.a mikroettevõtja)

Majandusaasta aruanne tuleb esitada kuud pärast majandusaasta lõppu ehk enamasti on tähtajaks 30.06.

Raamatupidamise aastaaruande osad

Ettevõtted on jagatud suuruse järgi kategooriatesse:

 • mikroettevõtja,
 • väikeettevõtja,
 • keskmise suurusega ettevõtja,
 • suurettevõtja.

Erineva suurusega ettevõtjate reeglid raamatupidamise aastaaruandele on veidi erinevad.

Täismahus raamatupidamise aastaaruanne keskmisele ja suurele ettevõtjale

Täismahus raamatupidamise aastaaruanne koosneb järgmistest põhiaruannetest ja lisadest:

 • bilanss,
 • kasumiaruanne (vahel harva ka koondkasumiaruanne),
 • rahavoogude aruanne,
 • omakapitali muutuste aruanne,
 • lisad

Lühendatud raamatupidamise aastaaruanne väike- ja mikroettevõtjale

Väike- ja mikroettevõtjad võivad koostada täismahus raamatupidamise aastaaruande asemel lühendatud raamatupidamise aastaaruande:

 • väikeettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruanne koosneb bilansist, kasumiaruandest ja piiratud arvust lisadest,
 • mikroettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruanne koosneb lühikesest bilansist ja kasumiaruandest ja mõnest lisast.

Keegi ei keela Mikro- ja väikeettevõtja koostada lühendatud aastaaruande asemel ka suurema kategooria ettevõtja raamatupidamise aastaaruannet.

Raamatupidamise aastaaruande koostamise protsess

 • aluseks võetakse aasta jooksul registreeritud majandustehingud (müügid, ostud, pangatehingud jne),
 • viiakse läbi aasta lõpetamise protseduurid:
  • kontrollitakse tulude ja kulude õiges perioodis kajastamine, vajadusel tehakse parandused,
  • kontrollitakse varade ja kohustiste saldode korrektsust – kas saldodel on olemas analüütika, kas maksuvõla konto saldo klapib maksuameti andmetega, kas pangakonto saldo klapib pangaväljavõttega, kas põhivarad ja varud on reaalselt olemas, jne.
  • hinnatakse, kas bilansis on väärtust kaotanud varasid (nt pikalt laekumata arved) ja tehakse vajalikud allahindlused,
  • arvestatakse põhivarade amortisatsioon (kui seda ei tehta igakuiselt),
  • arvestatakse puhkusereserv, hinnatakse vajadust muude reservide ja eraldiste järele,
  • vajadusel hinnatakse varad ümber õiglasse väärtusse (nt avalikult kaubeldavad väärtpaberid), v.a mikroettevõtja aruande koostamisel,
  • hinnatakse ümber välisvaluutas fikseeritud rahalised varad ja kohustised.

Tegevusaruanne

Mikroettevõtja tegevusaruannet koostama ei pea, küll aga teised ettevõtjad.

Tegevusaruanne peab sisaldama järgmist infot:

 • ülevaade ettevõtte tegevusest,
 • finantsseisundi hindamiseks olulised asjaolud,
 • olulised sündmused majandusaastal
 • järgneva aasta plaanid,
 • ülevaade välisriigis registreeritud filiaalidest,
 • peamised tegevusvaldkonnad, toote- ja teenusegrupid,
 • olulisemad aruandeaasta jooksul toimunud ning lähitulevikus planeeritavad investeeringud;
 • olulised uurimis- ja arendustegevuse projektid ning nendega seotud väljaminekuid aruandeaastal ja järgmistel aastatel;
 • raamatupidamise aastaaruande koostamise perioodil toimunud olulisi sündmusi, mis ei kajastu raamatupidamise aastaaruandes, kuid mis oluliselt mõjutavad või võivad mõjutada järgmiste majandusaastate tulemusi.

Kui ettevõte on piisavalt suur, et kuulub auditeerimisele, siis on tegevusaruandele täiendavad nõudmised.

Väikefirmal piisab täiesti paarist lausest oma tegevuse kohta. Eitavaid lauseid ei pea kirjutama, kui investeeringuid ja uurimistegevusi ei olnud ega ole neid ka tulemas. Kui raamatupidamise aastaaruandele on ranged esitusnõuded, siis tegevusaruande võib kirjutada vabas vormis – mõni kirjutab luuletusi, mõni tervitab pahaselt luuravaid ajakirjanikke ja mõni lisab pilte ja skeeme. Peamine, et nõutud info olemas on.

Majandusaasta aruande esitamine

Majandusaasta aruanne koostatakse reeglina äriregistri ettevõtjaportaalis. Selle tehnilise poole kohta on olemas ka päris viisakas juhend.

Etapid on järgmised:

 1. uue aruande loomine,
 2. aruande koostamine – vajalike põhiaruannete ja lisade andmete sisestamine,
 3. tagasi põhivaatesse – andmete kontrollimine ja müügitulu jaotuse sisestamine EMTAK koodide lõikes. Kummaline ja vanamoeline jaotus, oma ettevõtte tulu liigitamiseks tuleb nii mõnigi kord internetist abi otsida.
 4. aruande täiendamise etapp – saab soovi korral parandada tiitellehte ja tuleb sisestada tegevusaruande tekst,
 5. digiallkirjastamine – äriühingutel vähemalt ühe juhatuse liikme poolt,
 6. kasumi jaotuse / kahjumi katmise info sisestamine ning aruande esitamine.

Aastaaruanne on avalik dokument!

Aastaaruande koostamisel tuleks arvestada, et OÜ majandusaasta aruanne on avalik dokument, paari euro ja paari minuti kaugusel. Seda võivad lugeda sinu konkurendid, sinu kliendid, sinu hankijad, sinu töötajad. Mõtle hoolega, mida sa neile öelda sooviksid.

Loe aastaaruande koostamisest pikemalt ka kogumikust Aastaaruande koostamine.

| muudetud 2.04 2021 |